Общи условия за ползване на уеб сайта Zona90.com

1. Общи условия

С достъпа си до този сайт, Вие сe oбвързвате с Условията за ползване на уеб страницата, както и всички приложими закони и разпоредби, предвидени в българското законодателство. Ако не сте съгласни с някое от тези условия, не се позволява да ползвате данните, налични в сайта. Материалите, съдържащи се в този уеб сайт, са защитени от приложимото законодателство за авторското право и търговските марки.

2. Лиценз за употреба

По силата на този лиценз, Вие се съгласявате да спазвате авторското право на всички лица, обвързани със сайта. В този смисъл, разрешено е ползването на информационни материали за комерсиални и некомерсиални цели единствено и само при условие, че името на сайта или автора е упоменато като източник на информацията, както и след писмено запитване, отправено към редакторсия екип на Zona90.

Този лиценз се прекратява автоматично, ако нарушите някое от гореизброените ограничения и може да бъде прекратен от Zona90.com по всяко време. При прекратяването му, се задължавате да унищожите всякакви материали, собсвеност на сайта Zona90.com, които са станали Ваше притежание в електронен или печатен формат.

3. Опровержение

Материалите в сайта Zona90.com са предоставени “както са”. Поради информационния характер на сайта, Zona90.com не дава никакви гаранции, преки или косвени, за незасягане на трети страни, споменати косвено в материалите. Трети страни, засегнати в материалите, които не са потърсени от медията за коментар, имат право да изискат отговор. В искането трябва да са посочени оспорваните твърдения, датата и точното местоположение на материала. Медията се задължава да публикува отговора в 7-дневен срок след изискването му, на същото място, където е бил публикуван оспорваният материал.

4. Ограничения

В никакъв случай екипът на Zona90.com или собствениците на сайта не носят отговорност за каквито и да било щети (включително, без ограничение, обезщетение за загуба на данни или печалба, или поради прекъсване на бизнеса), произтичащи от използването или невъзможността за използване на материалите на Zona90.com, дори ако сайтът е упълномощен представител и е бил уведомен устно или писмено за възможността от такива щети.

5. Грешки в съдържанието

Възможно е материалите, включени в уеб сайта Zona90.com, да включват технически, печатни или фотографски грешки. Zona90.com запазва правото си да прави промени в материалите, собственост на сайта, по всяко време без предупреждение.

6. Промени в Общите условия за ползване
Zona90.com може да ревизира условията за ползване на своя уеб сайт по всяко време без предупреждение. Чрез използването на уеб страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с текущата версия на тези правила и условия за ползване.

7. Приложимо законодателство

Всички претенции, свързани с уеб сайт Zona90.com, се уреждат от законите на Република България, свързани с авторското право, търговските марки, медийната регулация.